Nguyễn, T. L., & Trần, Đăng K. (2023). TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO SAU THEO GIẢI PHẪU BẢO TỒN GỐC DÂY CHẰNG SỬ DỤNG LỐI VÀO GIAN DÂY CHẰNG CHÉO . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 68, 104-109. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2254