Nguyễn, H. T., Phạm, T. N., Võ, B. D., Phạm, Đ. V., & Nguyễn, Đ. D. (2023). ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG VÀ KẾT QUẢ KHÂU RỄ SAU SỤN CHÊM TRONG BẰNG KỸ THUẬT SỬ DỤNG ĐƯỜNG HẦM XUYÊN XƯƠNG CHÀY QUA NỘI SOI KHỚP GỐI. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 68, 97-103. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2253