Phạm, T. N., Lê, V. T., & Ngô, V. N. (2023). VAI TRÒ CỦA DENOSUMAB TRONG ĐIỀU TRỊ BƯỚU ĐẠI BÀO XƯƠNG: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ XEM XÉT Y VĂN . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 68, 44-51. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2246