Phan, V. N., Hồ, S. N., Nguyễn, M. D., & Lê, C. D. (2023). KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT GÃY LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI KHÔNG VỮNG Ở NGƯỜI LỚN TUỔI BẰNG ĐINH CHỐNG XOAY ĐẦU TRÊN XƯƠNG ĐÙI (PFNA) VỚI KỸ THUẬT ÍT XÂM LẤN . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 68, 7-14. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2241