Nguyễn, T. X. H., Nguyễn, T. H., Đào, T. Y. L., Nguyễn, T. T. N., Nguyễn, V. T., Phạm , T. B. K., & Dương, T. T. T. . . (2022). NGHIÊN CỨU THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG ĐỐI VỚI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 49, 119-126. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i49.224