Lê , V. M., Lê, T. G., Nguyễn, T. B. H., & Nguyễn, V. T. (2023). GIẢNG DẠY THEO PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP DỰA TRÊN TÌNH HUỐNG (CASE BASED LEARNING - CBL) TRONG ĐÀO TẠO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHOẺ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 69, 251-264. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.2220