Nguyễn, H. M. T. (2022). ĐÁNH GIÁ SỰ CẢI THIỆN THỊ LỰC NHÌN XA CỦA BỆNH NHÂN TRƯỚC VÀ SAU PHẪU THUẬT PHACO . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 49, 91-97. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i49.219