Lâm, L. Q., Nguyễn , V. K., Thái , H. N. T., Trương , X. T., Ngô , H. V., & Nguyễn , H. Ẩn . (2023). NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH GAN VÀ MỐI TƯƠNG QUAN VỚI MỘT SỐ YẾU TỐ BẰNG CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TẠI KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BỆNH VIỆN . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 69, 142-148. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.2126