Trương, . D. Đăng, Ngô, H. T., & Huỳnh, K. P. (2022). NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG NGẮN HẠN THEO THANG ĐIỂM GRACE, TIMI VÀ HEART Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG VÀNH CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2020-2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 49, 53-60. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i49.212