Huỳnh , T. M. D., & Lê , T. M. N. . (2022). Nghiên cứu cải thiện độ hòa tan của celecoxib. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 47, 65-72. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i47.21