Nguyễn, T. Y. N., Lâm, N. A., Hứa, T. T. M., Phan, T. H. T., Lê, N. B. T., & Lương, G. H. (2023). KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 69, 184-192. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.2099