Nguyễn , B. P., Thái , N. T., Lê, T. A., Lê, T. H., Nguyễn , T. B. L., Vũ , T. T., & Nguyễn , P. H. (2023). NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022-2023 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 69, 156-163. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.2092