Đổ, N. C., Nguyễn, V. Đ., Đoàn, D. T., Phạm, T. A. T., Tô, A. Q., & Phù, T. N. (2023). GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM B-MODE TRONG CHẨN ĐOÁN HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG ĐOẠN NGOÀI SỌ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 69, 128-134. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.2054