Nguyễn, H. H., & Trần , D. H. . (2022). NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN THUYÊN TẮC PHỔI CẤP DO HUYẾT KHỐI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 49, 32-38. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i49.205