Huỳnh, B. T., Biện, T. B. N., Trần , T. P. Đan, Nguyễn, N. N. M., Đỗ, D. G. H., Trần , T. K. N., & Nguyễn, L. U. . (2022). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG RĂNG CỬA HÀM TRÊN ĐƯỢC NỘI NHA BẰNG HỆ THỐNG TRÂM WAVEONE GOLD VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRÊN CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2020-2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 49, 24-31. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i49.204