Đặng, V. S. Đa, Nguyễn, V. H., & Nguyễn, M. H. (2023). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TÚI MẬT Ở BỆNH NHÂN CÓ BỆNH MẠN TÍNH . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 69, 112-120. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1997