Châu, T. Đ., & Lê, T. V. (2023). NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH BỆNH NHÂN UNG THƯ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA UNG BƯỚU BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU NĂM 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 69, 79-89. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1995