Lý , T. T., Lê, T. T. V., Ông, H. T., Trương, L. M., Nguyễn, T., & Nguyễn, . M. P. (2022). MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRONG VIỆC KÊ ĐƠN THUỐC NGOẠI TRÚ Ở MỘT BỆNH VIỆN NHI TẠI CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 49, 1-8. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i49.199