Đặng, N. H. T., Trần, C. Đ., Lê, V. T., Trịnh, T. A., & Vũ, T. T. (2023). NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP, TÁC DỤNG GIẢM HO VÀ LONG ĐỜM CỦA CAO CHIẾT BÁCH BỘ TRÊN MÔ HÌNH CHUỘT. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 260-265. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1953