Nguyễn, V. T., Nguyễn, V. K., Ngô, H. T., & Lê, V. M. (2023). NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH, CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN CHỨNG THẦN KINH Ở BỆNH NHÂN HẬU NHIỄM COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG NĂM 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 142-147. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1946