Huỳnh , T. M. D., Phạm , T. L., Phan , T. T. L., Nguyễn , H. M., Lê, H. K. N., & Bành , T. K. N. (2023). NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NANG CHỨA CAO CHIẾT NGHỆ VÀNG, TIÊU ĐEN VÀ GỪNG CÓ TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 69, 215-222. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1913