Vương , T. A. Đ., Đặng , D. K., Nguyễn , N. N. T., & Võ , Đ. L. (2022). KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG NẤM, KHÁNG KHUẨN CỦA CAO CHIẾT RAU CÀNG CUA (PEPEROMIA PELLUCIDA) TỪ CÁC DUNG MÔI KHÁC NHAU. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 53, 60-67. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i53.188 (Original work published 2022)