Phan, T. L., Trương, N. K., Nguyễn, T. T., Nguyễn, T. T. T., & Lê, T. T. (2022). KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐẾN TIÊM NGỪA VẮC XIN COVID 19 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 53, 214-221. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i53.179 (Original work published 2022)