Nguyễn, T. N. T., Trần , L., & Nguyễn , T. B. P. (2023). THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 387-392. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1788