Trần , P. Đ., Trần , X. L., Nguyễn, T. M., Trần , K. N., Huỳnh, T. T. N., Lê, T. T., & Trần, T. N. (2022). NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TRẠNG LẠM DỤNG RƯỢU BIA VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NAM GIỚI TẠI PHƯỜNG THỚI AN, QUẬN Ô MÔN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 53, 175-181. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i53.172 (Original work published 2022)