Dương , N. Định, Lưu , N. D., & Huỳnh , T. H. (2022). NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP CHƯA KIỂM SOÁT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 53, 34-40. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i53.171 (Original work published 2022)