Phạm Ngọc Thủy Tiên, & Hoàng Thy Nhạc Vũ. (2022). PHÂN TÍCH CHI PHÍ-HIỆU QUẢ CỦA INSULIN DEGLUDEC SO VỚI INSULIN GLARGINE TRONG ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN HỆ THỐNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 48, 89-99. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i48.149