Lê, D. K., Nguyễn, P. Đ., Dương, V. L., Lê, K. V. A., Nguyễn, T. H., Đoàn, T. T. T., & Châu, Q. V. (2022). ẢNH HƯỞNG CỦA TÌNH TRẠNG TĂNG TRIGLYCERIDE ĐẾN MỘT SỐ CHỈ SỐ TỔNG PHÂN TÍCH TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 50, 188-195. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.144 (Original work published 2022)