Phạm, T. D. P., Nguyễn, T. H. Y., Nguyễn, T. L., Nguyễn, V. B., & Lê, T. T. (2023). TỶ LỆ PHÁT HIỆN LAO PHỔI MỚI TRÊN ĐỐI TƯỢNG NGHI LAO PHỔI BẰNG XÉT NGHIỆM GENE XPERT MTB/RIF TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TIỀN GIANG NĂM 2022 - 2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 98-105. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1412