Hà, T. Đ., Huỳnh, T. M. D., & Mai, H. N. (2023). ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP VÀ TÁC DỤNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA CAO CHIẾT LÁ XOÀI (MANGIFERA INDICA L., ANACARDIACEAE) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 188-196. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1403