Trần, C. L., Nguyễn, M. P., Phan, V. H., Võ, P. M. T., Nguyễn, T. N. T., Nguyễn, H. Á. U., & Trần, T. H. N. (2022). ĐẶC ĐIỂM CHỨC NĂNG THÔNG KHÍ PHỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TÁI PHÁT CƠN HEN Ở TRẺ HEN PHẾ QUẢN CẤP 6-15 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 50, 156-163. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.138 (Original work published 2022)