Nguyễn, T. T. L., Trương, T. L., Trương, H. M., Nguyễn, V. K., Thái, L. N., & Trương, N. K. (2023). KHẢO SÁT MỨC ĐỘ LO ÂU CỦA SINH VIÊN RĂNG HÀM MẶT NĂM THỨ 4 TRƯỚC KHI THỰC HIỆN KỸ THUẬT TIÊM TÊ CẬN CHÓP TRÊN BỆNH NHÂN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM HỌC 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 169-175. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1377