Nguyễn, Q. T. (2022). KIẾN THỨC VỀ 5S VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC 5S CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN TUYẾN HUYỆN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ, NĂM 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 50, 150-156. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.137 (Original work published 2022)