Sơn, T. M. N., Nguyễn, V. Đ., Phù, T. N., Tô, A. Q., Võ, T. N., & Nguyễn, T. T. T. (2023). GIÁ TRỊ CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG ĐÁNH GIÁ GIAI ĐOẠN XÂM LẤN TẠI CHỖ VÀ DI CĂN HẠCH VÙNG CỦA UNG THƯ TRỰC TRÀNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 92-98. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1358