Dương, P. L., Nguyễn, T. Đạt, Phạm, . C. M. T., & Lê, M. B. (2022). NGHIÊN CỨU CƠ CẤU CHI PHÍ VÀ KHẢ NĂNG TỰ CHI TRẢ CHO CHĂM SÓC Y TẾ Ở NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 50, 114-121. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.132 (Original work published 2022)