Trần, T. K. L., & Nguyễn, P. T. (2023). NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH HẬU COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI NHIỄM COVID-19 TẠI QUẬN NINH KIỀU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 85-92. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1287