Mai, H. H. S., Nguyễn, T., Nguyễn, T. N. N., & Võ , T. L. (2023). NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC HỢP LÝ HEN PHẾ QUẢN CẤP Ở BỆNH NHI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN SẢN - NHI CÀ MAU NĂM 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 182-188. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1280