Nguyễn, T. L. E., Nguyễn, T., Phạm, T. N. N., & Trần, T. N. L. (2023). NGHIÊN CỨU IN VITRO SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN HELICOBACTER PYLORI CÓ VÀ KHÔNG CÓ TẠO MÀNG SINH HỌC (BIOFILM). Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 196-203. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1275