Nguyễn, . H. T., Nguyễn, T. L., Nguyễn, T. T. H., & Đặng, D. K. (2023). NGHIÊN CỨU TÍNH AN TOÀN VÀ PHÙ HỢP TRONG SỬ DỤNG THUỐC ỨC CHẾ BƠM PROTON Ở BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ ĐIỀU TRỊ DỊCH VỤ TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022- 2023 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 62, 223-230. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.1271