Phan, Q. T., Dương, X. C., Trương, K. V., Châu, T. D., Trần, T. T., Bùi, T. N. T., & Nguyễn, N. N. T. (2023). NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ TRÀ HOÀ TAN TỪ CAO CHIẾT NẤM VÂN CHI ĐỎ (Pycnoporus sanguineus) HỖ TRỢ GIẢM CÂN . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 62, 158-164. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.1268