Bùi M. T., & Dương, X. C. (2023). MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC TRONG KÊ ĐƠN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI TẠI TRUNG TÂM Y TẾ TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 50-56. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1252