Nguyễn, P. N. D., Trần, V. A., & Bùi, T. D. (2023). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG NGẮN HẠN CỦA HẠ NATRI MÁU Ở BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 42-49. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1245