Trần, T. T. N., Lê, N. M., Đặng, T. T. V., Hoàng, P. V., Thạch, D. M. C., Danh, N., Trần, Đức L., & Trần, C. L. (2023). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY HÔ HẤP Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG BẰNG THÔNG KHÍ ÁP LỰC DƯƠNG LIÊN TỤC QUA MŨI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2022 – 2023 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 62, 194-200. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.1243