Nguyễn, N. N. T., Tống, T. L., Đặng, D. K., & Nguyễn, T. T. Đài. (2022). XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG POLYPHENOL TOÀN PHẦN TRONG CAO ĐẶC RAU CÀNG CUA (PEPEROMIA PELLUCIDA (L.) KUNTH) BẰNG QUANG PHỔ UV-VIS. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 50, 62-68. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.124 (Original work published 2022)