Lao , K., Cao , T. T. N., & Đặng , D. K. (2023). NGHIÊN CỨU TÍNH PHÙ HỢP TRONG SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU TRÊN BỆNH NHÂN NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 36-42. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1234