Nguyễn , K. N., & Nguyễn , T. D. (2023). NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM BẰNG THUỐC SACUBITRIL /VALSARTAN. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 29-35. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1232