Nguyễn, P., & Nguyễn , T. H. (2023). NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH BỆNH TẬT, TỬ VONG VÀ XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LONG KHÁNH NĂM 2018-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 23-28. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1228