Nguyễn, T. N., Dương, P. L., Nguyễn, T. T., Phạm, N. A. T., & Trịnh, T. V. (2022). KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VÀ TIẾP CẬN CHƯƠNG TRÌNH BAO CAO SU PHÒNG NGỪA LÂY NHIỄM HIV/AIDS Ở SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 50, 54-62. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i50.122 (Original work published 2022)