Nguyễn , T. M. T., Nguyễn, K. D. T., & Dương, H. N. (2023). NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM SỤN VÀNH TAI CÓ TỤ DỊCH TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 8-15. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1215