Lê , T. H. M., & Nguyễn, V. V. (2023). NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM HÓA SINH MÁU ĐỊNH LƯỢNG Ở MỘT SỐ CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TỈNH VĨNH LONG NĂM 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 61, 1-7. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.1143